Uppförandekod

NordRen är en del av Verdis och har därmed antagit Verdis uppförandekod, som fastställer principerna för de handlingar och ageranden som styr förhållandena mellan NordRens anställda och dess intressenter.


Uppförandekoden fungerar som referensguide för de etiska principer som genomgående ska tillämpas inom Verdis och det är obligatoriskt att följa riktlinjerna i uppförandekoden för alla styrelseledamöter, chefer och övriga anställda.

 

Anti-korruptionspolicy

Som en del av Verdis omfattas alla anställda i NordRen också av Verdis anti-korruptionspolicy.

  

Efterlevnadsfunktion - Etikgruppen

Anställda kan vända sig till NordRens efterlevnadsfunktion etikgruppen för eventuella aviseringar om överträdelser av NordRens etiska principer via denna e-postadress: etikgruppen@nordren.se


Etikgruppen hanterar aviseringar med högsta konfidentialitet.

Copyright © NordRen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB